Nabídka štěňat
Nabídka štěňat
Nabídka štěňat
Nabídka štěňat
Nabídka štěňat
Nabídka štěňat
Nabídka štěňat

Bonitační řád

Bonitační řád Klubu českého horského psa


I. Úvodní ustanovení

1. Bonitační řád Klubu českého horského psa (dále jen KČHP) obsahuje jednotné pokyny pro
organizování bonitací a stanovuje podmínky a kritéria pro chovnou způsobilost psů plemene
český horský pes (dále jen ČHP)
2. Bonitace je odbornou chovatelskou činností.
3. Absolvování bonitace je v KČHP základní podmínkou pro zařazení psa/feny do seznamu
chovných jedinců.
4. Bonitace ČHP v KČHP organizačně zajišťuje chovatelská komise, která zodpovídá za
jejich řádné provedení a uchovnění ČHP dle platného Zápisního řádu KČHP a Podmínek
zařazování českých horských psů do chovu.

II. Bonitační komise

1. Bonitační komise musí být vždy 3-členná ve složení: delegovaný rozhodčí exteriéru s
aprobací pro ČHP + 2 členové KČHP
2. Za KČHP jsou členy bonitační komise členové chovatelské komise KČHP. Ve
výjimečném případě, pokud je bonitace organizována mimo akci pořádanou KČHP a druhý
člen chovatelské komise se na bonitaci nemůže dostavit, může jej nahradit přítomný člen
výboru KČHP. V tom případě musí bonitační komise o této změně složení bonitační komise
na nejbližším jednání informovat výbor KČHP.
3. Členy bonitační komise za KČHP i rozhodčího pro danou bonitaci navrhuje a zajišťuje
poradce chovu KČHP.
4. Předsedou bonitační komise je poradce chovu, pokud není bonitace přítomen, určí za sebe
předem náhradu.
5. Členem bonitační komise nesmí být bonitovaného majitel psa/feny.

III. Bonitovaný jedinec

1. Minimální věková hranice psa/feny pro absolvování bonitace je 12 měsíců dosažených
nejpozději v den konání bonitace.
2. Bonitační komise je oprávněna odmítnout posoudit jedince, který je ve špatné kondici
(hubený nebo přetloustlý), špinavý, zanedbaný nebo zahmyzený. Je rovněž oprávněna
vyloučit z posuzování jedince, jehož chování brání prohlídce zubů, varlat, provedení řádného
přeměření a který je agresivní nebo extrémně bázlivý. V tomto případě se bonitační poplatek
nevrací.
3. Importované jedince zapsané v plemenné knize ČMKU je majitel povinen předvést k
posouzení i tehdy, je-li dovezený jedinec chovný v zemi odkud byl vyvezen.
4. Na bonitaci přihlašuje majitel psa/fenu u poradce chovu ve stanoveném termínu.

IV. Bonitace

1. Bonitaci pořádá KČHP minimálně 2x ročně. V případě potřeby mohou být uspořádány i
další bonitace.
2. Za bonitaci platí majitel psa/feny poplatek ve výši stanovené výborem KČHP.
3. Na žádost zaslanou alespoň 1 měsíc předem poradci chovu je možno uskutečnit
individuální bonitaci. V tomto případě hradí majitel bonitovaného jedince kromě poplatku za
bonitaci také veškeré náklady s bonitací spojené (úhradu za cestovné bonitační komise,
poplatek rozhodčímu apod.).
4. Z bonitace každého jedince se pořizuje zápis formou vyplnění bonitační karty, který
podepisují všichni členové bonitační komise a majitel bonitovaného psa/feny. Originál
bonitační karty obdrží majitel, kopii zakládá klub.
5. Z chovu jsou vyloučeni jedinci, u kterých se vyskytla vylučující vada uvedená v
Podmínkách zařazení ČHP do chovu, které jsou součástí Zápisního řádu KČHP
6. Výsledek bonitace se zapisuje do bonitační karty a do průkazu původu, a to:
- chovný = bez vylučujících vad
- nechovný = vylučující vada (vady)
7. V závažných a odůvodněných případech může bonitační komise posouzení odložit. V
takovém případě nemusí majitel platit nový bonitační poplatek
8. Výbor klubu je oprávněn nařídit opakování bonitace, a to zejména:
- v případě nedodržení Bonitačního řádu KČHP
- v případě nedodržení Zápisního řádu ČMKU a KČHP a jejich doplňujících ustanovení
- v případě oprávněné pochybnosti o identitě bonitovaného jedince
9. Chovatelská komise KČHP je povinna včas informovat v klubovém zpravodaji své členy o
místu a datu pořádání bonitací a umožnit jim tak účast. Dojde-li z vážných a odůvodněných
příčin ke změně místa nebo termínu bonitace, kterou již nelze v klubovém zpravodaji
zveřejnit, je možno o změně informovat na internetových stánkách KČHP, a to nejpozději 2
týdny před termínem bonitace.

V. Odvolání proti výsledku bonitace

1. Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel bonitovaného jedince právo odvolání k
výboru klubu. Musí tak učinit do jednoho měsíce po obdržení výsledku bonitace, a to
doporučeným dopisem, kde uvede důvody svého odvolání. Odvolání má odkladný účinek.
2. Vyhoví-li výbor klubu takovému odvolání, bude bonitace opakována za přítomnosti
bonitační komise v jiném složení. Rozhodnutí této komise je konečné a bez možnosti
odvolání.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento bonitační řád byl schválen členskou schůzí dne 14.9.2013 s okamžitou platností.
2. V případě potřeby může být tento bonitační řád měněn nebo doplněn . Případné změny a
doplňky navrhuje výbor klubu a schvaluje členská schůze.